ПУБЛИЧНА ПОКАНА по ОП "Развитие на човешките ресурси"

ПУБЛИЧНА ПОКАНА по ОП "Развитие на човешките ресурси"

Днес, 05.09.2018 г., „БЕРС ЛОДЖИСТИКС ФРЕШ“ ЕООД обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет: „Предоставяне на обучения по професионална квалификация и ключови компетентности на заетите лица в „БЕРС ЛОДЖИСТИКС ФРЕШ“ ЕООД с три обособени позиции“, както следва:

  • Обособена позиция № 1: Предоставяне на обучения по професионална квалификация професия „Спедитор-логистик“ с код на професията: 840110, специалност „Спедиция, транспортна и складова логистика“ с код на специалността: 8401101
  • Обособена позиция № 2: Предоставяне на обучения по професионална квалификация професия „Сътрудник в малък и среден бизнес“ с код на професията: 345050, специалност „Малък и среден бизнес“ с код на специалността: 3450501
  • Обособена позиция № 3: Предоставяне на обучения по ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици” – английски език

Настоящата процедура се провежда в рамките на сключен Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.021-0388-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2014-2020 г. съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

С условията за участие в процедурата може да се запознаете в приложената документация.

Leave a reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *