Необходими документи за сухопътен превоз на товари

Необходими документи за сухопътен превоз на товари

Част от икономиките на всички страни, без значение силно или слабо развити са те, е транспорта на стоки. Той е един от ключовите фактори и е неизменна част от функционирането на всяка страна. Транспортът на различни стоки е насочен в много направления – сухопътен, воден, въздушен. За да бъде осъществен коректно, всеки от тях изисква определени видове транспортни документи.

В тази статия ще разгледаме в конкретика осъществяването на сухопътните превози, нормативните изисквания, документите за превоз на товари, които съпътстват осъществяването му в страната и извън нея. 

Сухопътен превоз на товари – нормативни изисквания

Двама служители в склад подготвят документацията за превоз на стоки.

Сухопътните превози са ключов фактор от цялостната транспортна верига, те се явяват неделими от другите видове транспорт, което ги прави част от най-големия сегмент на осъществяваните превози на стоки в световен мащаб. Осъществяването им е съпроводено с редица нормативни изисквания, за да се осъществяват те легално и законно и в съответствие с правилата на всяка страна, на територията на която се осъществяват. 

Нормативната уредба гласи, че сухопътен превоз се осъществява само от лицензирани компании и превозни средства, които отговарят на изискванията за транспортна годност и се управляват от водачи, притежаващи необходимата категория за управление на съответното МПС. Също така отговарят на изискванията за минимална възраст и психологическа годност. 

Видове транспортни документи

При транспортирането на всички стоки се изисква набор от налични документи, с които превозвача трябва да разполага. По този начин се следи всичко, което съпътства движението на дадената стока, от нейния произход до мястото, на което ще бъде доставена. Тези документи са съставени според установените нормативни разпоредби и е невъзможно транспорта да се извършва без тяхното наличие. Такива документи са:

Търговска фактура

Търговската фактура представлява основният стоково – разпоредителен документ. Тя се издава от продавача / износителя / в писмен вид, след като стоката, обект на превоз, се натовари и експедира на името на купувача / вносителя /. Тази фактура позволява на купувача да владее и да се разпорежда с получената стока и да осъществява плащания, съгласно договорните условия. 

Опаковъчен лист

Опаковъчния лист представлява документ, който се попълва, когато в пратката има различен асортимент от еднородни стоки. Негови реквизити са сведения за наименованието, за асортимента и за различните количества от всеки вид стока. Не е задължително  в опаковъчния лист да бъдат посочени цени на стоките, но е необходимо един екземпляр от него да се постави в съответната опаковъчна форма на стоките. 

Сертификати

Необходимо изискване е транспортирането на стоки да е съпътствано от различни сертификати. Такива сертификати са:

 • Сертификат за произход на стоките
 • Сертификат за качество
 • Сертификат за фитосанитарен контрол
 • Ветеринарен сертификат и др. ,които се обуславят от характеристиката на превозваната стока

CMR / Товарителница

CMR се изготвя в 7 екземпляра. Негови реквизити са: 

 • печат на товарен и разтоварен адрес
 • печат от превозвача
 • вписва се регистрационен номер на автомобила в случай, че вече не са вписани от изпращача в CMR -то
 • вписват се товарни и разтоварни дати, ако не са били вписани от съответните пунктове

В товарителницата е необходимо да се направи подробен опис на товарен и разтоварен адрес, вид мерни единици на теглото на превозваната стока, номера на превозното средство, което осъществява превоза. 

Известие за доставка

Известието за доставка се съставя от изпращача, в случаите, когато той изпраща еднородна стока на няколко свои клиенти. В него се вписват наименование на превозваната стока, тегло и цена. 

Термолента

Термолентата се съставя само в случаите, в които превоза на стоката изисква извършване на такъв с ремарке с хладилен режим. Тя се разпечатва от специално устройство в ремаркето и служи като доказателство, че превоза  е бил осъществен според изискванията за температурни граници на съхранение на стоката, поставени от клиента. 

Транспортни документи в международната търговия

Служител в логистична компания проверява документацията за транспортиране на стоки.

Осъществяването на международната търговия е свързана с внос и износ на различни стоки. За осъществяването на тяхното движение е необходимо използването на установени в закона документи.

Документи при внос

Митническите документи при внос, които се изискват при влизане на стоките в страната са както следва:

 • Транспортни документи – CMR
 • Търговски документи – оригинална фактура, опаковъчен лист, сертификати за произход, качество и др.
 • документи за произход в случай на ползване на преференции
 • разрешителни за внос
 • платежни документи – оригинални документи за Мито и ДДС
 • заявка за митническо представителство по образец
 • пълномощно за митническо представителство
 • фирмени документи – заверени копия с ,,Вярно с оригинала’’
 • Удостоверение за актуално състояние от Агенция по вписванията – в случай, че фирмата е регистрирана в Търговския регистър

Документи за износ

Митнически документи за износ, които се изискват при напускане на стоките от страната са:

 • Декларация за износ
 • Износна фактура
 • Товарителница
 • Транзитен документ
 • Документи, регламентирани от страната, в която ще бъдат внесени стоките

Документи за превоз на товари в страната

За да се осъществяват транспортни услуги на територията на страната страната, превозвачите трябва да разполагат със следните документи:

Декларация за съответствие на превозваните стоки

Декларацията за съответствие включва следните реквизити:

 • името на производителя, пълен служебен адрес или на упълномощения представител
 • серийния номер на продукта или модела
 • информация за органа, извършил процедурата за оценка на съответствието
 • законодателството, с което продукта отговаря на съответствието
 • дата, име и подпис

Сертификат за качество

Това е документ, изпълнен в стандартна форма и съдържащ ключова информация за продукта, която е обект на превоз. Включва следните реквизити:

 • данни за продукта
 • данни за доставчика
 • данни за органа, който издава документа
 • данни за основанията за сертифициране
 • изисквания, предявени към съответния продукт

Фактура за превозваните стоки

Стандартен документ, съпътстващ движението на всички стоки. Съдържа следната информация:

 • име на стоката
 • количество
 • единична цена
 • данни за продавача и купувача

Предимства на използването на транспортни услуги от логистична компания bERS

Логистиката на стоки е от ключово значение за развитието на икономиката на всяка страна по света. Ние от bERS познаваме процесите по осъществяване на тези дейности и осигуряваме услуги на високо ниво според наличното законодателство и разпоредби, съпътстващи движението на стоки. 

Със своите повече от 10 години опит в сферата на логистичните услуги, компания bERS се нарежда на едно от челните места по изпълнение на качествени услуги, свързани със складиране на стоки от различен произход и спедиция до различни точки със специализирани транспортни средства.
Доверете се на доказаните специалисти в областта на логистичните, складовите и фулфилмънт услугите.