Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

На 27.02.2018 г. „БЕРС ЛОДЖИСТИКС ФРЕШ“ ЕООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.021-0388-C01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, схема за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.021 „Обучения за заети лица“ за осъществяване на проект „Подобряване адаптивността на заетите лица, чрез участие в обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности“.

Проектът е на стойност  255 640.00 лв, от които 217 294.00 лева европейско и 38 346.00 лева национално съфинансиране.

Главната цел на проекта е да се повиши квалификацията на заетите лица в  „БЕРС ЛОДЖИСТИКС ФРЕШ“ ЕООД, производителността на труда им, както и да се създадат условия за устойчива заетост и заемане на по-качествени работни места. Чрез проекта ще се подобри адаптивността на работната сила на „БЕРС ЛОДЖИСТИКС ФРЕШ“ ЕООД, както и тяхната конкурентноспособност в контекста на стратегическите цели на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Изпълнението на проект „Подобряване адаптивността на заетите лица, чрез участие в обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности“ е насочено към постигане на следните специфични цели:

  • Повишаване адекватността на уменията и квалификацията на заетите лица спрямо актуалните нужди на „БЕРС ЛОДЖИСТИКС ФРЕШ“ ЕООД.
  • Придобиване на нови или усъвършенстване на професионалните знания и умения на заетите лица чрез включването им в обучения за придобиване на по-висока професионална квалификация и ключови компетентности.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта са:

  • Успешно проведено обучение и издадени свидетелства за професионална квалификация за общо 94 лица от целевата група по проекта, както следва:
  • по професия „Спедитор-логистик“ с код на професията: 840110, специалност „Спедиция, транспортна и складова логистика“ с код на специалността: 8401101 – 85 лица;
  • по професия „Сътрудник в малък и среден бизнес“ с код на професията: 345050, специалност „Малък и среден бизнес“ с код на специалността: 3450501 – 9 лица.
  • Успешно проведено обучение и издадени свидетелства/удостоверения за английски език по ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици” за общо 98 лица от целевата група по проекта.

Дата на стартиране – 01.06.2018 г.

Дата на приключване – 30.06.2019 г.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА ОФЕРТА

ЛОГО БЕРС

От създаването си през 2005 г. Bers logistics предоставя висококачествен 3pl аутсорсинг на интегрирани логистични услуги.

certifications-bers-2024

За bERS

Локации

Връзка с нас

Понеделник – Петък,
09:00 – 18:00 ч.