Какво представлява инвентаризацията

Какво представлява инвентаризацията

Инвентаризацията е процес, който проследява всички стоки на предприятието през времето, в което то ги притежава. Тя се провежда с цел идентифициране на отклонение в показателите на реалните стоки и на тези, които присъстват в счетоводните сметки и в документацията. Целта е да се съпоставят получените резултати и да се установят евентуални разлики, след което новите показатели да се впишат в счетоводните баланси. 

Инвентаризацията е основна функция за всеки един бизнес със стоки, който цели да бъде успешен. Чрез нея се осъществява контрол върху потока и запасите от продоволствия, с които бизнеса оперира, независимо дали става дума за собствено производство или за продукти, които са закупени за препродажба. Останете с нас, за да научите повече за това какво представлява процесът по инвентаризация и защо той е от изключително голямо значение за бизнеса.

Какво представлява инвентаризационният процес?

Инвентаризацията е процес на проверка на активите и пасивите на предприятието към определена дата. Получените резултати се съпоставят със счетоводните данни, за да се установят евентуални разлики. Законът за счетоводството постановява извършването на инвентаризация на активите и пасивите на предприятието поне веднъж годишно. Това се прави с цел достоверното им представяне в годините отчети, като предприятия с нетни приходи от продажби под 200 000 лв. за текущия отчетен период не подлежат на задължителна инвентаризация.

мъж с калкулатор прави инвентаризация

За извършването на процеса се издава Заповед за инвентаризация, като в нея трябва да бъде посочен съставът на комисията, която ще следи за него. Случаите за извършване на инвентаризация са следните:

 • При смяна на МОЛ;
 • По искане от органите на правосъдието – съда, прокуратурата, сметната палата;
 • По инициатива на ръководителя на предприятието;
 • При стихийни бедствия, кражби и други.

По време на процеса е възможно да се установят отклонения. Те биват два вида:

 • Излишъци Установените наличности са по-големи спрямо количествата, отбелязани в счетоводните сметки. Всеки излишък следва да се осчетоводи;
 • Липси – Установените наличности са по-малки спрямо количествата, отбелязани в счетоводните сметки. Всяка липса следва да се осчетоводи.

Крайната цел на извършването на инвентаризация е да се постигне пълно съответствие между данните от счетоводното отчитане и реалното състояние на активите и пасивите на предприятието. 

Инвентаризацията е метод на счетоводството, който има следните функции:

 • Служи за определяне на количествените и стойностните размери на обектите за отчитане;
 • Подпомага откриването на допуснати грешки в счетоводната информация;
 • Служи за установяване на естествени загуби, липси, излишъци и води до тяхното документиране уреждане.

Видовете инвентаризация биват следните: 

В зависимост от времето: 

 • Редовни – планирани са предварително и се повтарят през определен период от време;
 • Извънредни – не са планирани и обикновено са предизвикани от дадено събитие.

Според обхвата:

 • Пълни – отнасят се до всички счетоводни обекти в предприятието;
 • Частични – инентаризиат се само отделни групи пасиви или активи. 

Според вида на проверяваните обекти:

 • На материални и нематериални активи;
 • На материални запаси;
 • На парични средства;
 • На незавършено производство.
мениджър на склад с лаптоп въвежда данни за инвентара в базата данни

Каква е разликата между инвентаризация и ревизия?

Инвентаризацията и ревизията са две форми на одит, които често се бъркат като понятия, но те се различават съществено по своето значение и начин на протичане. Нека да разгледаме какви са разликите между тях.

Основното различие между инвентаризацията и ревизията е, че инвентаризацията е вътрешен процес, който може да се извършва неограничен брой пъти и по разпореждане на управителя на предприятието. Това може да се случва дори няколко пъти месечно с цел по-строгото следене на инвентара. Извършената проверка има изцяло вътрешен характер и документите, които се издават, са само за вътрешно съхранение. Ако се установи недостиг в основа на инвентаризацията, отговорното лице носи последствия спрямо вътрешния правилник на предприятието.

Ревизията представлява форма на одит с по-сериозен характер. Тя проверява фактите, имащи значение за данъчното облагане на предприятието. Ревизията се осъществява от органите по приходите на Националната агенция за приходите и има за цел да установи задълженията за данъци и задължителни осигурителни вноски на служителите в предприятието.

За да се насрочи ревизионно производство, първо, се издава заповед за възлагане на ревизия в определен срок. Срокът за извършването на ревизията започва да тече от датата на връчването на заповедта. При извършване на ревизията органът по приходите събира всички документи и данни, свързани с данъчното облагане и задължителните осигурителни вноски на задължените лица в предприятието. Всички събрани доказателства подлежат на обективна преценка и анализ. След приключването на ревизията се издава Ревизионен акт. С него става установяването, определянето или изменението на публичните задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски. Ревизионният акт може да се обжалва в 14-дневен срок от връчването му. 

служител на логистичен склад извършва инвентаризация на продуктите

Складова система за инвентаризация от професионалистите

Инвентаризацията е основна функция, чрез която се следи потока от стоки, необходими на функционирането на един бизнес. Тя е част от веригата на доставки и включва аспекти, като контролиране и надзор на покупките, поддържане и съхранение на складовите наличности, количествен контрол на продуктите за продажба и изпълнение на поръчките. Инвентаризацията предоставя важна информация относно общото количество стоки, съхранявани на определено място към даден момент. 

Управлението на инвентара е важна част от успеха на един бизнес, занимаващ се с търговия на стоки, но понякога този процес е доста сложен за контролиране. В такива моменти bERS е винаги насреща, за да ви помогне и да ви улесни. Затова ние разработихме ефективна система за инвентаризация на вашите стоки, които са на съхранение в складовете ни. Разполагаме със специализиран складов софтуер за управление на инвентара, чиито възможности надхвърлят ръчните бази данни и значително улесняват целия процес по инвентаризиране.

bERS ви предлага инвентаризация, която е изцяло съобразена с вашите препоръки за обработване на стоките, които съхранявате при нас. Придържаме се към зададената от вас система, защото знаем, че вие най-добре познавате характеристиките на стоките, с които търгувате. Принципите, към които може да се придържаме за управлението на инвентара, са следните: FIFO (First-In, First-Out), LIFO (Last-In, First-Out) и FEFO (First-Expired, First-Out). Изборът е изцяло съобразен с вашите изисквания. 

служител на логистичен склад прави инвентаризация на стоките

Системата за управление на инвентара на bERS предлага много повече от пренареждане и мониторинг на запасите. Тя е разработена чрез въвеждането на строги оперативни процедури, които дават възможност на складовите ни работници да работят бързо без да допускат грешки.

Нашата складова система за инвентаризация помага за:

 • Намаляване на разходите;
 • Оптимизиране на изпълнението на поръчки;
 • Осигуряване на по-добро обслужване на клиентите;
 • Предотвратяване на загуба от кражба, разваляне и връщане на стоката.

Свържете се с нас, за да разберете как значително да улесните управлението на инвентара на вашия бизнес и да използвате специализираната складова система за инвентаризация на bERS!

Изборът на правилна система за инвентаризация ще ви даде възможност лесно да следите инвентара, с който бизнеса ви разполага, за да може да го управлявате възможно най-ефикасно. bERS е вашият доверен логистичен партньор, с който не само ще увеличите производителността при складиране, съхранение и изпращане на стоките, но и ще улесните управлението на инвентара си. Ние предлагаме ефективна система за инвентаризация на вашите стоки, които се съхраняват в складовете ни, която ще ви даде информация за състоянието, наличността и оставащата годност на всички продукти по всяко едно време.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *