Закони, документи и лицензи при международен транспорт на товари

Закони, документи и лицензи при международен транспорт на товари

Все повече търговци се стремят да разпространяват стоките си извън пределите на страната. Независимо дали сами ще организират транспорта си, или ще се насочват към фирмите за спедиторски и транспортни услуги, и в двата случая е необходимо да се съобразяват със законите и да притежават необходимите документи за тази дейност.

Най-важното, с което трябва да разполагат, е съответният лиценз за международен превоз на стоки и товари. Всеки – спедитор или превозвач, извършващ подобна дейност на територията на чужда държава, членка на Европейския съюз, е задължен да регистрира фирма и да притежава съответния лиценз за извършване на превоз на товари.

Какви са необходимите документи, компетентните органи и процедурите по издаване, ще научите в тази статия!

Какво е превоз на товари

Терминът, познат като „превоз на товари“, било то в страната, или международен, се използва за услугата по транспортиране на стоки срещу заплащане от физическо или юридическо лице. Превозът на товари се осъществява посредством собствени или собствени и наети превозни средства. Такива могат да бъдат и превозни средства, които са закупени на лизинг, без значение дали са натоварени, или не. Трябва да се прави ясна разлика между него и „обществен превоз“ – който се осъществява с моторно превозно средство срещу заплащане.

работник и шеф обсъждат важни въпроси

Какви са законите за международен транспорт на товари

Законите, които уреждат международния транспорт на товари, изискват неговото извършване да се осъществява спрямо международните договори и спогодби, по които Република България е страна. Освен това е необходимо да се спазва вътрешното законодателство на държавата, на чиято територия се осъществява превозът.

Страните, които участват в изготвянето на Регламента на Съвета (ЕИО) № 881/92 от 26 март 1992 г, решават образци на лиценз и заверено копие към лиценза на Общността да бъдат еднакви. Освен това законът приема взаимното признаване на тези лицензи.

Според законите, които Регламентът на съвета налага, лицензът за международния транспорт на товари срещу заплащане и заверено копие към него трябва да се предоставят при транспортиране на товари от/до и през договарящите страни.

Кога е необходим лиценз за международен превоз на товари

Законът за автомобилните превози, Наредба № 33 от 1999 на МТС и Тарифа № 5, уреждат условията, процедурата и необходимите документи за издаване и подновяване на лиценз за международен транспорт на товари. Както вече стана ясно, всеки, който извършва превоз на товари на територията на чужда страна, трябва да притежава този документ. Има обаче определи обстоятелства в закона, при които притежанието му не се изисква и транспортът може да се осъществява и без него.

камион на магистрала

Когато се използват пътни превозни средства (ППС) с товароносимост до 1,5 тона, максимална допустима маса до 3,5 тона, лиценз за товарни превози не се изисква. Тук правим една важна забележка: максимално допустимата маса на пътните превозни средства представлява теглото на ППС-то заедно с товара, което е в пряко отношение към носимостта на пътната настилка.

Важно е да знаете, че лицензът за превоз на товари се издава със срок на валидност 10 години, като след изтичане на този срок трябва да се поднови.

Как се издава лиценз за международен транспорт на товари

Съществуват някои законови процедури, които трябва да бъдат спазени, изисквания, които заявителят трябва да покрие, и документи, които последният трябва да подготви и предостави пред компетентните органи за издаване на лиценз за международен транспорт.

Кой компетентен орган издава лиценз за международен транспорт

Органът, пред когото се подават документи за издаване не лиценз за международен транспорт, е министърът на транспорта и съобщенията. Допустимо е това да бъде и упълномощено от него длъжностно лице по предложение на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ – към същото министерство.

Администратор подписва важен документ

Орагнизирането на труда на водачите се осъществява от лицензираните лица по реда на „Закон за автомобилните превози“ и с разпоредбите на двустранните и многостранните договори, свързани с превоза на товари, по които Република България е страна. Лицензираните лица са отговорни и съдействат също така за повишаване на квалификацията на водачите. Министърът на транспорта и съобщенията определя документите за превоз и техните образци.

Кой може да иска издаване на лиценз

Всяко лице (заявител) – физическо или юридическо – което е регистрирано като търговец по смисъла на търговския закон, може да поиска да му бъде издаден лиценз.

Какви са изискванията за издаване на лиценз към заявителя

За да му бъде издаден лиценз, заявителят трябва да покрива следните изисквания:

 • Да има добра репутация. Какво означава това? За благонадеждно се смята всяко лице – ръководителите на транспортната дейност на търговците – което не е осъждано за извършване на умишлено престъпление от общ характер и не е лишено правото да се занимава с превозна дейност.
 • Да притежава професионална компетентност. Заявителят на лиценз за международни превози на товари трябва да има завършено средно образование. Той е длъжен да притежава познания и опит, които може да е добил чрез курсове, или чрез своята практика. За да докаже своята компетентност, ръководителят на транспортната дейност преминава през писмен изпит по предмети, определени в наредбата.
 • Да е финансово стабилен. Търговецът трябва да притежава достатъчно финансови ресурси, с които да гарантира за нормалния старт и функционирането на транспортното предприятие. Те не трябва да имат финансови задължения за данъци и осигурителни вноски. Такива са допустими, само ако са разсрочени по реда на Данъчно процесуалния кодекс или Кодекса за социално осигуряване. Търговците доказват, че са финансово стабилни чрез справка с приложено копие от годишния баланс. Тези документи трябва да са заверени от одитор или от териториална данъчна дирекция по месторегистрация на фирмата.

пръст посочва усмихната иконка

Какви документи са необходими за издаване на лиценз

Документите, необходими за издаване на лиценз за международен транспорт на товари, са:

 • заявление за издаване на лиценз;
 • копие от съдебното решение за регистрация;
 • справка за финансовата стабилност с приложени към нея документи;
 • свидетелство за съдимост на лицето, което ръководи транспортната дейност;
 • удостоверение за актуално състояние към датата на подаване на заявлението;
 • копие от удостоверението за регистрация в БУЛСТАТ, заверено с подпис и печат;
 • копие от договора за назначаване на лицето, което ръководи транспортната дейност;
 • декларация, че за търговеца, кандидатстващ за лиценз на Общността, не е открита процедура по обявяване в несъстоятелност;
 • копие от удостоверение за професионална компетентност, издадено на лицето, което ръководи транспортната дейност;
 • копие от уведомлението по чл. 62,ал. 3 от Кодекса на труда за лицето, назначено да ръководи транспортната дейност, заверено от териториалната дирекция на Националната агенция по приходите към Министерството на финансите;
 • декларация за наличието на собствена или наета гаражна площ с точно указан адрес.

Преглед на Необходими документи

Каква е процедурата за издаване на лиценз за международен транспорт

След като заявителят разполага с всичко по-горе изброени документи, заедно с тях подава молба към изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, или упълномощени от него лица. Заявителят трябва пълно и ясно да е попълнил всички документи за издаване на лиценз, в противен случаи те ще бъдат върнати към него с писмо.

Заявителят трябва да отстрани нередностите и да подаде документите отново. Когато всички нормативно установени изисквания са налице, органът, който е компетентен, издава лиценз на Общността и заверено копие към лиценза на Общността за международен автомобилен превоз на товари срещу заплащане.

Какъв е срокът за издаване на лиценза

След като заявителят подаде молба, придружена с необходимите документи – изрядно попълнени, започва да тече 30 дневен срок, през който министърът на транспорта и съобщенията или упълномощено от него длъжностно лице издава лиценз. Превозвачът трябва да предостави и списък с превозните средства, с който ще извършва международен транспорт на стоки, който е неразделна част от лиценза. Ако настъпят промени след издаването, заявителят е длъжен в срок от 14 дни да извести органа, издал лиценза, за обстоятелствените промени. Лицензът се издава за срок от 5 години. Документът е поименен и не подлежи на преотстъпване.

Календар върху маса

Колко струва издаването на лиценз за международен транспорт

Таксата, която заявителят заплаща, за да му бъде издаден лиценз за международни превози на товари, е в размер на 2000 лева. Издаването на заверено копие също се таксува, като цената е 10 лева. За да се издаде дубликат на лиценза за Общността, заявителят трябва да заплати 50 лева.

Международен превоз на товари от bERS

Ако искате да се възползвате от възможностите на международния превоз на товари, без да преминавате през сложната процедура за издаване на лиценз, се доверете на нас.

bERS е логистична компания с богат опит и познания в сферата на международния сухопътен и воден транспорт. Ние притежаваме всички необходими документи и сертификатаи за извършване на тази и други логистични дейности. Отлично познаваме законите и законодателството на всяка държава, до / от която пътува вашият товар.

Заключение

Международната търговия осигурява множество възможности, но преди това трябва отлично да познаваме законите и да разполагате с необходимите документи и лицензи за международен транспорт. Ако не сте ги познавали, надяваме се, че тази статия е била максимално изчерпателна и полезна за вас.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *