Вътрешен транспорт на товари – лиценз, документи и наредби

Вътрешен транспорт на товари – лиценз, документи и наредби

Независимо дали притежавате малък, или голям бизнес, вие се сблъсквате с необходимостта от вътрешен транспорт на товари. Товарният превоз на стоки в страната обаче се регулира със закон, който изисква притежаването на документи и лиценз за извършване на вътрешното спедиторство.

Искате да избегнете груби грешки, които не само могат да разочароват клиентите ви, но също така могат потенциално да навредят на вашия бизнес в дългосрочен план? Тогава трябва добре да познавате всички закони за извършването на вътрешен транспорт на товари.

Ако сте компания, която иска да подобри логистичните аспекти на операциите си, продължете да четете, за да научите какъв лиценз трябва да притежавате, за да извършвате вътрешното спедиторство законно.

Контрол на автомобилния транспорт

Най-разпространеният начин за вътрешен превоз на товари на територията на България е сухопътният. Законите, чрез които държавата осъществява контрол на автомобилния транспорт, са Наредба № 33 от 1999 на МТС и Тарифа № 5.

Кога една дейност се формулира като извършване на товарни превози? Когато търговец, било то юридическо или физическо лице, извършващ превоз на стоки срещу заплащане, било то с лични превозни средства или такива под наем, такава дейност се определя като товарен превоз, дори превозното средство да се движи без товар.

За да контролира автомобилния транспорт, държавата изисква от всеки, извършващ подобна дейност, да притежава лиценз. Издаването на този лиценз се извършва от компетентния държавен орган в лицето на Министъра на транспорта, или упълномощено от него длъжностно лице, предложено от – Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

Шофьор подписва документи

Наредба 33 за вътрешен транспорт

Когато смятате да извършвате транспортна дейност, е необходимо да определите какво точно ще превозвате. Превоз на пътници или на товари, в България или в чужбина. Всички варианти изискват да имате регистрирано търговско дружество, което може дабъде ЕООД, ООД, ЕАД, АД, СД, КД, КДА или ЕТ.

Ако вашата дейност ще бъде свързана с превоз на пътници или товари на територията на Европейския съюз или извън него, тогава ще ви е необходим лиценз на Общността. Ако ще практикувате дейността у нас, тогава ви е необходим лиценз за товарни превози в България.

Наредба №33 е тази, която урежда обществения превоз на пътници и товари на територията на Република България. В нея са описани всички изисквания, необходими документи и критерии, с които предстои да ви запознаем.

Транспортен лиценз за превоз на товари

Извършването на транспортна дейност за пътници и товари на територията на България е незаконно, ако не притежавате необходимия за това лиценз. Какви документи се подават и пред кого, както и какви са изискванията пред кандидатите, ще разгледаме малко по-късно. Преди това ще кажем, че законът предвижда някои ситуации, при които не е необходим лиценз за превоз на товари и те са:

Камиони зареждат товар

 • Когато транспортирането на хора и товари се осъществява от пътни превозни средства (ППС) с товароносимост до 1,5 тона, или максимална допустима маса до 3,5 тона. Подчертаваме, че максимално допустимата маса на ППС представлява сбора от теглото на пътното превозно средство и товара, който превозва.
 • ППС на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, държавните предприятия „Строителство и възстановяване“, „Транспортно строителство и възстановяване“ и Съобщително строителство и възстановяване“ които превозват пътници и товари, не се нуждаят от лиценз само, ако извършват задачи, определени в уставите им.
 • В случай на извънредни ситуации, каквито са бедствия, аварии и катастрофи , не е необходимо притежанието на лиценз за товарни превози до приключване на работите по ликвидирането им.

Издаване на лиценз за превоз на товари в България

Както научихте вече, първото и основно изискване от закона за това да ви бъде издаден лиценз за превоз на товари на територията на България, е да имате регистрирано търговско дружество. След като вече имате такова, сте готови да преминете към следващите стъпки. Издаването на транспортен лиценз става след като подадете молба, придружена от необходимия набор документи. Молбата/заявлението се подават пред Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията чрез Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

Какви документи са необходими за издаване на лиценз

За да ви бъде издаден лиценз за вътрешни товарни превози е необходимо да подадете писмено Заявление по образец до министъра на транспорта и съобщенията. На практика това става чрез началника на регионален отдел на Държавна автомобилна инспекция (РОДАИ). Към заявлението си трябва да приложите:

договор за лиценз

Комплект от документи за автомобилите:

 • Свидетелство за регистрация – копие.
 • Протокол на РОДАИ за преглед на транспортна годност.
 • Договор за наем или лизинг на автомобилите за срок не по-малко от една година.
 • Удостоверение за съответствие с одобрен тип, издаден от производителя на автомобила.
 • Документ за наличието на тахограф – уред за регистриране на данните за движението на автомобила.
 • Документ за наличието на устройство за ограничение на скоростта, т.нар. автопилот.

Докуемнти за лицето кандидатстващо за лиценз:

 • Удостоверение за актуално състояние от търговския регистър – копие.
 • Декларация, че срещу лицето не е образувана процедура по обявяване в несъстоятелност.
 • Справка и приложения към нея за доказване на финансовата стабилност.
 • Свидетелство за съдимост за ръководителя на транспортната дейност.
 • Удостоверение за професионална компетентност на ръководителя на транспортната дейност.
 • Доказателства за ползван гараж – копия от нотариален акт или от договор за наем.

Доставчик подписва важни документи

Какви са изискванията за издаване на лиценз за превоз на товари

Всяка българска фирма, която желае да ѝ бъде издаден лиценз за превоз на товари, трябва да покрива изискванията в Наредба 33 за вътрешен транспорт: Благонадеждност; Професионална компетентност; Финансова стабилност.

Изискванията за благонадеждност (добра репутация) са изпълнени, когато:

 1. Лицето, което е ръководител на транспортната дейност, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер или не е лишен с влязла в сила присъда от правото да упражнява превозна дейност.
 2. На предприятието или на ръководителя на транспортната дейност не са налагани санкции в една или повече държави членки за тежки нарушения, посочени в Регламент (ЕС) 2016/403.

Изискванията за професионална компетентност са изпълнени, когато:

 1. Ръководителят на транспортната дейност има най-малко средно образование.
 2. Същото лице притежава познания и опит, придобити чрез посещения в курсове за обучение или усвоени в транспортната практика.
 3. Успешно е положил писмен изпит пред Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

Финансова стабилност е налице, когато:

Зареждане на камион с товар
Excavator is loading excavation on the truck. Heavy construction equipment working at the construction site.
 1. Търговецът няма задължения за данъци и осигуровки
 2. Търговецът разполага с достатъчно ресурси, с които може да гарантира за нормалното стартиране и функционирането на транспортното предприятие. Левовата равностойност за всяко ППС е посочена в Наредба № 33

Какъв е срокът за издаване

След като заявлението е подадено, заедно с всички необходими документи, министърът на транспорта и съобщенията разполага със срок от 30 дни за издаване на лиценза за вътрешни превози. Той има право обаче да върне документите в случай, че не са изрядни. След отстраняване на несъответствията и повторно подаване, започва да тече нов 30-дневен срок.

Отказ за издаване на лиценз

Министърът на транспорта и съобщенията, или упълномощено от него лице, може да откаже издаването на лиценз за вътрешни превози на товари, или преиздаването му в следните ситуации:

 • Когато лицето, собственик на фирмата, е неблагонадеждно, некомпетентно да извършва дейността или финнасово нестабилно.
 • Когато е имало лиценз, който е бил отнет през последните 24 месеца.
 • При положение, че на транспортния пазар е възникнала криза, Министърът може да спре издаването на нови лицензи. Отказът се мотивира и подлежи на обжалване по Закона за административното производство.

Шофьор тръгва на път
Пътен превоз на товари в България от bERS

Ако вашият бизнес е изправен пред необходимостта от превоз на големи количества товари в България, не е необходимо да притежавате лиценз, и да преминавате през всички изброени процедури за подаване на документи.

Вместо това се обърнете към професионална спедиторска и логистична компания, каквато е bERS. Ние притежаваме всички необходими сертификитаи и лицензи за извършване на вътрешен транспорт на товари.

Ние, от bER, разполагаме с богат опит и познаваме всички законови изисквания за транспортиране на стоки в пределите на страната. Предлага също така инвентаризация – съхранение, организиране и проследяване на всички стоки на компанията през времето, в което компанията ги притежава.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *